Change Types
מודל Change Types ממפה שישה סוגי ארגונים המתמודדים עם שינוי.

מענה על השאלון יאפשר לך לאבחן את התרבות, המיומנויות והכלים הניהוליים של ארגונך - בהיבטים של ניהול והובלת שינויים משמעותיים.

תשומת לב ודיוק במענה על השאלות יובילו לתיאור סוג הארגון Change Type,
יחד עם עקרונות לניהול אפקטיבי של תהליכי השינוי בארגונך.